Prvi takmičari pokazali kako se snalaze u kuhinji


Se­ka Ale­k­sić i Ra­ša Vla­čić će već to­kom pr­ve ne­de­lje ku­va­nja ugos­ti­ti pet po­ro­di­ca ko­je že­le da svo­jim ku­va­njem, zna­njem i ume­ćem u ku­hi­nji uđu u tr­ku za osva­ja­nje po­ro­di­č­ne vikendice